BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1113/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế mặt hàng ô tô của Công ty Kylin-GX668

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 886/HQHP-TGTT ngày05/2/2010 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xin ý kiến để có cơ sở giảiquyết khiếu nại về giá tính thuế với các loại xe du lịch do Đài Loan sản xuấtcủa Công ty cổ phần thương mại Kylin-GX668. Qua xem xét báo cáo của Cục Hảiquan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1 mục III phần I Thông tư 40/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thời điểm xác định trị giá hải quan đối vớihàng hoá nhập khẩu là ngày người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan. Do đóhàng hoá cùng hợp đồng nhưng làm thủ tục theo nhiều tờ khai tại các thời điểmkhác nhau thì việc xác định trị giá được thực hiện theo thời điểm đăng ký củatừng tờ khai.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng rà soát các lô hàng doCông ty Kylin-GX668 đã làm thủ tục trước và sau khi có danh mục dữ liệu giá banhành kèm theo công văn số 5931/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2009 của Tổng cục Hải quan;đồng thời kiểm tra lại các khâu xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn,xác định trị giá, ấn định thuế; Trường hợp phát hiện các khâu nghiệp vụ nêutrên chưa đúng quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC và các văn bản hướng dẫnkiểm tra, tham vấn, xác định giá như: Không tham vấn, không bác bỏ trị giá khaibáo nhưng vẫn xác định lại trị giá; trị giá xác định không dựa trên cơ sở dữliệu mà lấy luôn mức giá tại danh mục quản lý rủi ro thì điều chỉnh và thựchiện giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng trình tự, thẩm quyền quyđịnh tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòngbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng