VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1113/VPCP-TCCV
V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báocáo số 357/BC-BNV ngày 04 tháng 02 năm 2010 tiếp thu, giải trình ý kiến của cácthành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nội vụ:

1. Bỏ tỷ lệ phần trăm đối với cácdanh hiệu thi đua tại khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 dựthảo Nghị định theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Quy định hệ số mức lương tốithiểu chung vào thời điểm Nghị định số 121/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành làmcăn cứ xác định số tiền thưởng khi mức lương tối thiểu chung thay đổi tại cácĐiều 70, 71, 72, 74 và 75 dự thảo Nghị định và bỏ Điều 76 ra khỏi dự thảo Nghịđịnh.

3. Giải trình, tiếp thu ý kiến củacác thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộNội vụ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TCCB, TH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc