BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thủy sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trả lời công văn số 2023/BNN-TC ngày 23/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Về việc thu phí, lệ phí khi các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ và cấp các giấy phép liên quan đến quan lý an toàn vệ sinh thực phẩm
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 149/2013/TT-BTC thì: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, xác nhận, kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm là cơ quan thu phí và lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì: Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này và các cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.
Căn cứ quy định nêu trên, khi các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ và cấp các loại giấy phép liên quan đến quản lý an toàn vệ sinh thực phẩmthuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tai Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (bao gồm cả các cơ sở sảnxuất, địa điểmkinh doanh và sản phẩm thực phẩm mới tiếp nhận từ Bộ Y tế và Bộ Công Thương) thì thực hiện thu phí và lệ phí tương ứng theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC.
2. Về việc thu phí, lệ phí kiểm nghiệm chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lýchất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản thì: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản và các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thủy sản thì phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư này.
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 107/2012/TT-BTC thì; Cục Quản lýchất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản tại địa phương thực hiện thu phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản tại địa phương thực hiện quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản thì thu phí và lệ phí theo quy địnhtai Thông tư số 107/2012/TT-BTC.
3. Về việc sửa đổi Thông tư số 107/2012/TT-BTC
Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh phí và lệ phí thì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ về những hoạt động cần thu phí, lệ phí; kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu đối với từng loại phí và lệ phí.
Hiện Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC. Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sửa đổi Thông tư số 107/2012/TT-BTC theo hướng gộp một số khoản phí, lệ phí đang quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC, đề nghị Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Y tế và Bộ Công Thương về nội dung sửa đổi này; trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng đề án thu phí, lệ phí, gửi về Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền.
Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết và chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (P5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?