BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------------

Số: 1114/BKHCN-TĐC

V/v: Lập KH và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Quyết định này, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ: “Căn cứ tình hình thực tế xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố, căn cứ mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, lập kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đảm bảo thực hiện kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”.

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng đối với từng loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trước ngày 31/12/2010. Để có thể triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngay sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát tình hình thực tế xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố, căn cứ Danh mục các thủ tục hành chính công bố theo kết quả của Đề án 30, lập kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (tiến độ thời gian và kinh phí) trong năm 2011 và dự kiến kế hoạch triển khai đến 31/12/2013 đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai áp dụng, mở rộng lĩnh vực áp dụng đối với các cơ quan đã và đang triển khai áp dụng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/7/2010 để tổng hợp chung, theo dõi và phối hợp thực hiện.

2. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Tài chính để sửa đổi Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong giai đoạn này, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2006/TT-BTC và kết quả thực hiện từ những năm trước, phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đảm bảo thực hiện kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Đảm bảo kinh phí thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương và các nguồn tài trợ, viện trợ (nếu có).

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố biết, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Quân