TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1114/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan TP Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 0408014/POSCO-VNPC ngày4/8/2014 của Công ty Posco vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK.

Để có cơ sở kiểm tra, xử lý và trả lời doanh nghiệp, đề nghị Cục Hảiquan TP Hải Phòng gửi hồ sơ liên quan và báo cáo vướng mắc trong quá trình xửlý (nếu có) về Cục Giám sát quản lý trướcngày 25/8/2014

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Posco (Lô D5, Khu CN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn