BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1114 TM/XNK

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính, (Tổng cục Thuế)

Tại văn bản số 265/VPCP-QHQT ngày 12/5/2003, số 669/CP-KTTH ngày 21/5/2003 của Chính phủ về việc giao Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Hiệp định dệt may với Hoa Kỳ.

Bộ Thương mại đã có công văn số 1075/TM-XNK ngày 16/5/2003 gửi Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) đề nghị có ý kiến đối với mức thu phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với 38 chủng loại mặt hàng (Cat,) trên cơ sở sự đồng thuận của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và theo tinh thần cuộc họp liên ngành ngày 8/5/2003 do Bộ Thương mại chủ trì có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội dệt may, Tổng cục Hải quan....

Để triển khai đồng bộ với Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2003 sẽ được ban hành vào cuối tháng 6/2003, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nghiên cứu, sớm ban hành quyết định về mức phí, nguyên tắc quản lý phí hạn ngạch (tương tự như phí phí ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và quản lý xuất nhập khẩu nói chung.

Bộ Thương mại trân trọng cám ơn sự hợp tác có hiệu quả và nhanh chóng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu