VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------
V/v:Gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại hợp phần tài chính carbon Dự án REDP do WB tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 628/NHNN-HTQT ngày 27 tháng 01 năm 2014) và Bộ Công Thương (văn bản số 11709/BCT-TCNL ngày 19 tháng 12 năm 2013) về việc gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại (số TF097238) hợp phần tài chính carbon thuộc Chương trình phát triển năng lượng tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn Hiệp định Viện trợ không hoàn lại (số TF097238) Hợp phần Tài chính Carbon thuộc Chương trình phát triển năng lượng tái tạo (REDP) tới ngày 30 tháng 6 năm 2015 như đề nghị của Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vấn đề trên.
2. Bộ Công Thương nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm quản lý, theo dõi và thực hiện Dự án của cá nhân và tập thể, chấn chỉnh tổ chức, nhân sự để thực hiện Dự án một cách có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định hiện hành về việc gia hạn trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên