BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THUỶ SẢN
--------------------
Số: 1115/TCTS-VP
V/v: Thông báo bãi bỏ công văn 707/TCTS-VP ngày 26/5/2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản
Trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, nhằm tăng cường quản lý chất lượng thức ăn thủy sản, đảm bảo hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản và vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Tổng cục Thủy sản có công văn số 707/TCTS-VP ngày 26/5/2011 về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký thức ăn thủy sản vào Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
Ngày 10 tháng 10 năm 2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. Kể từ ngày Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành, thủ tục đăng ký thức ăn thuỷ sản vào Danh mục thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời bãi bỏ công văn 707/TCTS-VP ngày 26/5/2011 do Tổng cục Thuỷ sản ban hành.
Tổng cục Thuỷ sản thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCTS (để b/c);
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website của Tổng cục Thuỷ sản;
- Lưu: VT, TTKN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn