Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1116/BKH-PLĐT
NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC CUNG CẤP CÁC LOẠI
GIẤY PHÉP DO CÁC BỘ, NGÀNH, CÁC ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH
LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực

thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương

Thực hiện nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chínhphủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài giai đoạn2001-2005, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ ràsoát liên ngành gồm thành viên của các Bộ ngành liên quan để rà soát các vănbản pháp quy và các loại giấy phép do Bộ, ngành và địa phương ban hành liênquan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

Theo kế hoạch, bước đầu (đến 31/12/2001) tổ chức rà soátliên ngành tập trung xử lý các vấn đềpháp lý chồng chéo; bước hai (đến 31/5/2002) tập trung xử lý loại bỏ các loạigiấy phép hoặc quy định như giấy phép mà không cần thiết liên quan đến quản lýhoạt động đầu tư nước ngoài. Để triển khai bước 1, ngày 10/12/2001 Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đã gửi công văn số 8368/BKH /PLĐT tới các Bộ, ngành liên quan đề nghịcung cấp các văn bản pháp quy do Bộ, ngành và địa phương ban hành liên quan đếnquản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. Bước đầu đã có 19 Bộ, ngành và gần 40Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi danh mục văn bản pháp quy, trong đócó 8 Bộ, ngành và 22 địa phương gửi đầy đủ văn bản pháp quy kèm theo. Trên cơcở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và thông qua tại cuộc họp chung của Tổrà soát liên ngành (ngày 12/12/2001 và 31/1/2002) và đã có báo cáo bước đầutrình Thủ tướng Chính phủ (số 899/BKH-PLĐT ngày 7/2/2002) về việc rà soát cácvăn bản pháp quy liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

Để có cơ cở cho Tổ rà soát liên ngành tiếp tục hoàn chỉnhcác công việc của bước 1 và triển khai các công việc của bước 2 về việc rà soátcác loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép liên quan đến quản lý hoạt độngđầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Tiếp tục cung cấp danh mục kèm theo bản sao các văn bảndo Quý cơ quan ban hành (bao gồm các văn bản do cấp Bộ, ngành UBND cấp tỉnh,các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành UBND cấp tỉnh ban hành) liên quan đến hoạt độngđầu tư nước ngoài, mà trong thời gian qua Quý Cơ quan cung cấp còn thiếu hoặcchưa đầy đủ (mẫu số 1 kèm theo).

2. Cung cấp danh mục các loại giấy phép hoặc quy định nhưgiấy phép, kèm theo bản sao các văn bản pháp lý do Quý Cơ quan ban hành làm cơcở pháp lý cho việc cấp các loại giấy phép đó (bao gồm các văn bản do cấp Bộ,ngành, UBND cấp Tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành UBND cấp Tỉnh ban hành)liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài (Mẫu số 2 kèm theo).

Đề nghị Quý Cơ quan gửi các tài liệu nêu trên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2002.

Rất mong được sự cộngtác của Quý Cơ quan.

MẪU SỐ 1

(Mẫu rà soát các vấn đề pháp lý chồng chéo)

Tên Bộ, ngành, địa phương:.................................

Tên và địa chỉ người liênhệ:................................

Số điệnthoại/Fax:................................................

STT

Tên, số, ngày ban hành văn bản

Cơ quan ban hành

Thời gian ban hành

Nội dung
chồng chéo

Kiến nghị hướng xử lý


MẪU SỐ 2

(Mẫu rà soát các loại Giấy phép hành nghề,Giấy phép kinh doanh
hoặc văn bản tương tự như giáy phép).

Tên Bộ, ngành, địa phương:...............................

Tên và địa chỉ người liên hệ:..............................

Số điệnthoại/Fax:..............................................

STT

Tên giấy phép hoặc tương tự như giấy phép

Căn cứ pháp lý để cấp phép

Cơ quan và thời gian cáp phép

Nội dung cấp phép

Kiến nghị hướng xử lý (giữ hoặc huỷ bỏ)