BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 452/GSQL-THngày 18/07/2012 về việc xác minh C/O mẫu AK số tham chiếu 023-12-00122 ngày30/04/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hải quan Hàn Quốc gửi thư xác nhậnđã cấp C/O mẫu AK trên với chữ ký tay, do sơ suất của các bên liên quan phíaHàn Quốc nên tại ô số 11 của C/O không có chữ ký của người xuất khẩu.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đềnghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ và nếu không có nghi ngờ nàokhác về xuất xứ lô hàng thì chấp nhận C/O mẫu AK số tham chiếu 023-12-00122.

Qua ý kiến phản ánh của Hải quanHàn Quốc và một số doanh nghiệp về việc C/O mẫu AK không được Hải quan Việt Nam(trong đó có Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) chấp nhận vì lý do C/O thể hiện chữký điện tử tại ô số 12, Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị tăng cường kiểm traviệc thực hiện các quy định về xuất xứ AKFTA và FTAs khác, nếu phát hiện saisót trong công tác nghiệp vụ thì kịp thời chấn chỉnh và xử lý.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh