BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11164/BCT-XNK
V/v mẫu chữ ký mẫu S của Campuchia

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Vụ Giám sát quản lý (Tổng cụcHải quan)

Bộ Công Thương gửi kèm theo đâybản sao tên cán bộ, mẫu chữ ký và mẫu dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấychứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu S của Campuchia để thực hiện thoả thuận giữa Chínhphủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam.

Xin thông báo để quý Tổng cụcbiết để tiện phối hợp công tác.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNGHồ Quang Trung