BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 11167/BGDĐT-GDTRH
V/v: Hướng dẫn thực hiện đánh giá,
xếp loại học sinh trung học và sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ký Quyết định số 40/2006/QĐ-BDGĐT ngày 05/10/2006 ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông” áp dụng từ năm học 2006-2007 (sau đây gọi tắt là Quy chế 40). Để thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) và sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm, Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về đánh giá, xếp loại học sinh cấp THCS và học sinh cấp THPT

a) Đối tượng áp dụng Quy chế 40: Học sinh trường THCS, học sinh cấp THCS của trường phổ thông có nhiều cấp học và học sinh lớp 10 THPT phân ban, kể cả các trường chuyên biệt; học sinh lớp10 THPT kỹ thuật thí điểm;

b) Đối với học sinh lớp 11, lớp 12 THPT, thực hiện đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn tại văn bản số 6912/BGD &ĐT-GDTrH ngày 07/8/2006 của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:

Đối với học sinh không phân ban: Đánh giá, xếp loại theo quy định tạiThông tư số 29/TT ngày 6/10/1990 “Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh cấp II PTCS và phổ thông trung học” và Thông tư số 23/TT ngày 7/3/1991 “Về việc bổ sung và điều chỉnh một số quy định về đánh giá, xếp loại học sinh cấp II PTCS và phổ thông trung học” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

· Đối vớihọc sinh THPT thí điểm phân ban và THPT kỹ thuật thí điểm: Đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn tại công văn số 7714/GDTrH ngày28/8/2003 của Bộ GD&ĐT.

· Đối với học sinh THPT chuyên: Thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định tại các Thông tư số 29/TT, số 23/TT nêu trên, văn bản số 9844/GDTrH ngày7/10/2003; văn bản số 11046/GDTrH ngày14/12/2004 của Bộ GD&ĐT (đối với học sinh THPT chuyên thí điểm phân ban).

c) Việc xác định chọn môn nào trong 2 môn Toán và Ngữ văn để tính điểm hệ số 2 khi tham gia tính điểm trung bình các môn học đối với ban Cơ bản nói tại điểm c, khoản 2 Điều 9 Quy chế 40 là thuộc thẩm quyền Quyết định của hiệu trưởng các trường THPT.

2. Về sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm

Từ năm học 2006-2007, Bộ GD&ĐT ban hành 1 loại mẫu mới Sổ gọi tên và ghi điểm THCS và 1 loại mẫu mới Sổ gọi tên và ghi điểm THPT.

a) Sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm THCS:

· Các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục: Kiểm tra, đánh giá, tính điểm như các môn học khác.

· Đối với môn học tự chọn: Điểm được ghi vào cột môn học tự chọn (trong sổ gọi tên và ghi điểm có 1 cột dự phòng). Đối với các chủ đề tự chọn: Chủ đề tự chọn (nâng cao, bám sát) thuộc chương nào thì có thể đưa vào nội dung kiểm tra định kỳ chương đó, thuộc môn học nào thì tính điểm cho môn học đó, không kiểm tra, cho điểm riêng.

b) Sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm THPT:

· Đối với lớp 11, lớp 12 THPT không phân ban và THPT chuyên, việc sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm thực hiện như sau:

· Môn Kỹ thuật: Ghi vào cột của môn Công nghệ gồm cả Kỹ thuật công nghiệp và Kỹ thuật nông nghiệp. Nhà trường giao cho 1 trong 2 Giáo viên cùng dạy môn Kỹ thuật thực hiện tính điểm trung bình học kỳ, cả năm học.

· Trong sổ gọi tên và ghi điểm mới không có cột ghi điểm trung bình các bài kiểm tra, việc tính điểm trung bình các bài kiểm tra do Giáo viên dạy các môn học tự tính khi tính điểm trung bình môn học cho học sinh.

· Đối với lớp 11, lớp 12 THPT phân ban thí điểm và THPT kỹ thuật thí điểm: Bộ GD&ĐT in và cấp (không thu tiền) cho các trường. Việc sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm chưa có thay đổi. Đề nghị các Sở GD&ĐT gửi đến các trường sau khi nhận được sổ gọi tên và ghi điểm.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở Giáo dục thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT (qua Vụ GDTrH) để hướng dẫn giải Quyết.

Nơi nhận:· Như trên;
· TT Nguyễn Văn Vọng (để b/cáo);
· Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCLê Quán Tần