BỘ NGOẠI GIAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1116CV/NG-LS
V/v: Yêu cầu về ảnh để làm hộ chiếu mẫu mới có in phun ảnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dânViệt Nam (Nghị định 05) và Thông tư 04/2000/TT-BNG ngày 8/11/2000 của Bộ Ngoạigiao hướng dẫn thực hiện Nghị định 05 (Thông tư 04), Bộ Ngoại giao đã có côngvăn số 2926/LS-XNC ngày 17/11/2000, số 535/LSXNC ngày 08/10/2002, số 449 CV/NG-LSngày 23/3/2005… gửi các Quý Cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao,công vụ. Bộ Ngoại giao xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, cảm thông của các Quýcơ quan trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ về việc cấphộ chiếu.

Trong thời gian tới, hộ chiếu mẫumới sẽ được phát hành với việc in phun ảnh trực tiếp vào hộ chiếu nhằm đáp ứngyêu cầu về an ninh quốc gia. Để đảm bảo cho việc in ấn hộ chiếu theo mẫu mớiđúng kỹ thuật, Bộ Ngoại giao kính đề nghị các Quý cơ quan hướng dẫn cán bộ,công chức thuộc quyền quản lý của mình lưu ý: ngoài các yêu cầu về hoàn thiệnhồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu nêu tại Thông tư 04 và các công văn nói trên, bắtđầu từ ngày 10/5/2005, ảnh để làm hộ chiếu phải là ảnh có phông nền màu trắng,những ảnh có phông nền màu sẫm đều không hợp lệ.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thôngbáo tới các Quý Cơ quan biết và kính đề nghị Quý Cơ quan ủng hộ thực hiện quyđịnh trên đây để nâng cao chất lượng hộ chiếu Việt Nam.

Xin cảm ơn sự phối hợp của các QuýCơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh (để p/h);
- Lưu HC; LS.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Bùi Đình Dĩnh