BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty quản lý bay Việt Nam
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 471/QLB-TC ngày 21/3/2011 của Tổng công ty quản lý bay VN (Tổng công ty) nêu vướng mắc về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 điều 33 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"2. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hóa đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.
Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện hủy hóa đơn và tiến hành tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.
Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này".
Căn cứ hướng dẫn nêu trên,
Đối với hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành mà Tổng công ty đã mua đến hết ngày 31/3/2011 còn tồn thì Tổng công ty thực hiện hủy hóa đơn theo quy định tại điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Đối với hóa đơn do Tổng công ty đã tự in (đặt in trước và trong năm 2010 theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC đến hết ngày 31/3/2011 còn tồn, Bộ Tài chính đã có công văn số 15364/BTC-TC ngày 12/11/2010 và công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 hướng dẫn cụ thể (bản photo công văn kèm theo).
Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC-TCT(2);
- Lưu: VT, CS.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?