BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2921/HQHCM-GSQL ngày 12/8/2014 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vạn Hưng nhập khẩu túi nylon mang dòng chữ "Made in Viet Nam" nhưng trên bao bì carton và C/O mẫu D thể hiện xuất xứ "Made in Thailand", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu:
Công ty được nhập khẩu sản phẩm túi nylon ghi sẵn dòng chữ "Made in Viet Nam" để đóng gói hàng xuất khẩu của Công ty nhưng phải tuân thủ đúng các quy định về ghi nhãn và xuất xứ của Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu. Công ty phải sử dụng các túi nylon nhập khẩu trên đúng mục đích đã khai báo với Cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu đóng trong túi nylon mang dòng chữ "Made in Viet Nam" theo quy định về quy tắc xuất xứ.
2. Về hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt:
Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O mẫu D cho lô hàng túi nylon nhập khẩu từ Thái Lan thì cơ quan hải quan xem xét, chấp nhận C/O, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O mẫu D.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SXTM Vạn Hưng; (thay trả lời)
(Đ/c.124 Hòa Bình, Tân Phú, Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh