B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11177/B TC-QLCS
V/v thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

Triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị quyết của Chính phủ về tháo g khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợxu; các địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chính sách vềthu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đấtcũng như các giải pháp v giảm,giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất góp phần quan trọng đưa chính sách mớivào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp, giảm nghĩa vụ tài chính cho ngườisử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, qua báo cáo và khảo sát, nm bt tình hình thực tin tại một s địa phương chothấy công tác tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai thời gian qua vẫn còn một s mặt hạn chế như: chưa xác định kịp thời giá đt để tính thu tin sử dụng đất, thu tiền thuê đất; nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtcòn khá cao; nhiều trường hpcơ quan thuế chưa quản lý, theo dõi, đôn đc thu nộp được do chưa nhận được hồ sơ từ cơ quan quản lýchuyên ngành chuyển sang; có tình trạng sử dụng đất mà không thực hiện đy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước do chưa hoàn thiện cáchồ sơ pháp lý về đất đai hoặc ctình không chấp hành; việc xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo thu nộp cònchậm do khi lượng hồ sơ tồn đọng từ trước ngày01/7/2014 và công tác phi hợp,trao đi thông tin giữa cơ quan thuế - cơquan tài nguyên và môi trường còn vướng mắc; giảm tiền thuê đất, giãn tiến độ nộptiền sử dụng đất theo các Nghị quyết của Chính phchưa đúng với thời hiệu của Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các ngành trongluân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đt tại một số địa phương chưa thốngnhất, kịp thời; công tác tuyên truyn, ph biến chính sách pháp luật về đất đai nói chung và tài chínhđất đai nói riêng đến các đối tượngsử dụng đất còn hạn chế...

Đề khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và góp phn hoàn thành dự toán ngân sách được giao, Bộ Tài chính đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau:

1. Khẩn trương ban hành Quy chế phốihợp giữa các ngành (tài nguyên môi trường, tài chính, thuế...) trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai ca người sử dụng đất; đẩy mạnh ci cách thủ tục hành chính, rút ngn thời gian xác định giá đất cụ thể, luân chuyển h sơ và xác định nghĩa vụ tài chính vềđất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đi thông tin giữa các ngành và thựchiện xác định, quản lý, theo dõi, đôn đc thu nộp các khon nghĩa vụ tài chính về đất đai.

2. Thực hiện rà soát, xác đnhcụ thể tất cả các đối tượng đang được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất trênđịa bàn, giao cơ quan tài nguyên và môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụtài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thờivào ngân sách nhà nước; chnchỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tạicơ quan thuế; đi với trường hợp đang sử dụngđất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đt thì vẫnphải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tin thuê đất theo quy định tại Nghị địnhsố 46/2014/NĐ -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ vàThông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; chỉ đạo cơ quantài nguyên và môi trường cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cn thiết đ quan thuế xác đnh nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất đảm bảo tt  cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất với nhà nước theo quy định củapháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chínhtrước ngày 31/12/2016.

3. Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đôn đốc, thu nộp s tin sử dụng đất, tin thuê đất còn nợ đọng đã được cơ quan thuế ra thông báo.

4. Không xem xét, quyết định giảm tin thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, h trợ thị trường, giải quyết nợxấu đối với những trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định s 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết đnh số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014của Chính phủ hết thờihiệu thi hành; nếu có phát sinh cáctrường hợp sau ngày Quyết định, Nghị quyết của Chính phủhết hiệu lực mà có khó khăn, vướng mc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổnghp, đề xuất phương án xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nói chung và thu tiền sử dụng đất, tin thuê đất nói riêng đảm bảo người sử dụng đất nắm bắt đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;việc giải quyết khiếu nại về thu tiền sử dụng đất,thu tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, trong thời gian giải quyết khiếu nại, người sử dụng đất vn phải nộp đủ tin sử dụng đất, tin thuê đất theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để cơ quan thuế có cơ sở xác định tiền sử dngđất, tiền thuê đất và thông báo cho người sử dụng đất theo quy định.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
S TC, Sở TNMT, Cục Thuế các tnh, tp trực thuộc TW;
-
TCT;
-
Các vụ: PC, CST;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
N
guyễn Hữu Chí