BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11179/BTC-NSNN
V/v sử dụng kinh phí Trung ương hỗ trợ cho các huyện đảo, xã đảo giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số địaphương đề nghị có ý kiến về nội dung chi hỗ trợ huyện đảo, xã đảo; về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 9/01/2013 Bộ Tài chính có công văn số 365/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các địa phương có huyện,xã đảo giai đoạn 2012-2015 và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 224/TTg-KTTHngày 6/02/2013 đồng ý với cơ chế hỗ trợ giai đoạn 2012 – 2015 cho các địaphương như đề nghị của Bộ Tài chính (trong đó có nội dung: đối với huyện đảo,xã đảo trên địa bàn địa phương nhận cân đối bổ sung từ ngân sách trung ương vàtỉnh Quảng Ngãi: ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương 70%, ngânsách địa phương đảm bảo 30% nhu cầu kinh phí thực tế để thực hiện bù lỗ giáđiện, trợ giá xăng dầu cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyệnđảo, xã đảo).

Do nội dung chi hỗ trợ huyện đảo, xã đảo Thủ tướngChính phủ đã đồng ý chỉ có 02 nội dung là bù lỗ giá điện, trợ giá xăng dầu chocác tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo. Tuy nhiên, thựctế các địa phương triển khai thực hiện chính sách còn có các nội dung đặc thùkhác; vì vậy, để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phícho các địa phương có huyện, xã đảo; Bộ Tài chính đề nghị các địa phương cóhuyện đảo, xã đảo được trung ương bổ sung kinh phí giai đoạn 2012-2015 có báocáo đánh giá cụ thể của từng nội dung chi, kinh phí của địa phương đã hỗ trợhuyện đảo, xã đảo, những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình tổchức thực hiện chính sách hỗ trợ huyện đảo, xã đảo giai đoạn 2012- 2015: từ đóđề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương có huyện đảo, xã đảo gửiBộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Vụ Ngânsách Nhà nước) trước ngày /8/2014./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp