TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11179/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH SX – TM Bao Bì Phương Nam
Địa chỉ: Ấp Giữa, X.Tân Phú Trung, H.Củ Chi , TP.HCM
Mã số thuế: 0301515210

Trả lời văn thư số 45/CVPN ngày 15/12/2011 của Công ty về hoáđơn, chứng từ ; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1k điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011):

“... Tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăngcho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và cáctrường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại.

Ví dụ: - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp vừa có hoạt động bánhàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sửdụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước. Đối với hoạtđộng xuất khẩu ra nước ngoài, doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn xuất khẩu với cáctiêu thức theo hướng dẫn trên.

- Doanh nghiệp B là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàngtrong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan. Doanh nghiệp B được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho cả 2 hoạt độngtrên.”.

Trường hợp Công ty có bán hàng hoá, dịch vụ cho các doanhnghiệp chế xuất (doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) thì được lập hóa đơn giátrị gia tăng, khi xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ra nước ngoài phải sử dụng hoáđơn xuất khẩu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Pháp chế;
- KT4;
- Lưu: HC, TTHT
2649-215311/11 Thắng

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Trọng Hạnh