BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117 TCT/TS
V/v: C/S miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Xínghiệp Nông công nghiệp chè Biển Hồ tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 12/CV ngày 22/3/2005 của XNNCNchè Biển Hồ tỉnh Gia Lai hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách miễn,giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại điểm 1.2, điểm 2.2 và 4, Mục IThông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn,giảm thuế SDĐNN từ năm 2003 đến 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày3/11/2003 của Chính phủ quy định rõ: Hộ nông trường viên nhận đất giao khoán ổnđịnh của Nông trường thông qua hợp đồng về giao đất sản xuất nông nghiệp giữaNông trường với hộ Nông trường viên để sản xuất nông nghiệp và được lập sổ bộthuế đến từng hộ nông trường viên thì thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế sửdụng đất nông nghiệp.

- Theo đó, trường hợp Xí nghiệp nông công nghiệp(XNNCN) chè Biển Hồ giao khoán đất ổn định cho các hộ nông trường viên theo hợpđồng về giao đất sản xuất nông nghiệp giữa Nông trường với Hộ nông trường viên đểsản xuất nông nghiệp theo phương thức: Hàng năm, Nông trường có đầu tư cho Hộnông trường viên một số khoản chi phí như thuỷ lợi phí, chi phí sản xuất chung(các khoản chi phí này hộ nông trường viên phải trả cho nông trường hoặc tínhvào sản lượng giao khoán), Hộ nông trường viên tự chăm sóc, thu hoạch, tự chịutrách nhiệm về kết quả sản xuất và nộp lại cho XNNCN chè Biển Hồ một sản lượngkhoán theo hợp đồng, hộ nông trường viên này đã được cơ quan Thuế lập sổ bộthuế đến từng hộ thì các hộ nông trường viên này thuộc đối tượng được miễn thuếSDĐNN trong hạn mức đến từng hộ.

- Trường hợp XNNCN chè Biển Hồ chỉ giao khoán sảnxuất cho Hộ nông trường viên theo hợp đồng, phương thức khoán: Nông trường đầutư vốn xây dựng cơ bản và hạch toán giá trị vườn cây vào nguyên giá tài sản cốđịnh của Nông trường, hàng năm Nông trường có đầu tư cho Hộ nông trường viên mộtsố khoản chi phí như thuỷ lợi phí, chi phí sản xuất chung,... Hộ nông trườngviên tự chăm sóc, thu hoạch và nộp lại cho nông trường một sản lượng khoán theohợp đồng; mà XNNCN chè Biển Hồ không thực hiện giao khoán đất ổn định của XNNCNchè Biển Hồ cho Hộ nông trường viên theo hợp đồng và các Hộ nông trường viênkhông lập sổ bộ thuế đến từng hộ nông trường viên thì các hộ nông trường viênđó không thuộc đối tượng được miễn thuế SDĐNN, trường hợp này XNNCN chè Biển Hồthuộc đối tượng được giảm 50% thuế SDĐNN.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương