TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1118/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn 967/HQKG-NV ngày 06/8/2014 củaCục Hải quan tỉnh Kiên Giang đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thôngquan dự kiến, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014của Bộ Tài chính về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu và công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địađiểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan cấp mã địađiểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cho doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quantỉnh Kiên Giang tại công văn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến đểCục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

DANH SÁCH

CẤP MÃ SỐ ĐỊAĐIỂM TẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU(Ban hành kèm công văn số 1118/GSQL-TH ngày 18/8/2014)

TT

Chi cục HQ quản lý

Mã địa điểm

Tên địa điểm trên tờ khai

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ kho bãi

Ghi chú

1

Chi cục HQCK Quốc tế Hà Tiên - Đội HQCK Giang Thanh

53BCZ07

CTY TP TAI PHAT

Cty TNHH Thực phẩm Tài Phát

Khu CN Cảng Cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang