UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/SXD-KTKH
V/v – Công bố đơn giá xây dựng: Phần Xây dựng – Khảo sát – Lắp đặt và Sửa chữa trong xây dựng.

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành XD;
- Các Chủ đầu tư;
- Các đơn vị làm công tác tư vấn XD;
- Các đơn vị thi công XD công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của Ủyban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v Bãi bỏ các Quyết định: số 04/2002/QĐ-UB ngày15/01/2002; Số 41/2006/QĐ-UBND số 42/2006/QĐ-UBND và số 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Sở Xây dựng Lâm Đồng công bố Đơn giá xây dựng công trình:

- Phần Sửa chữa trong xây dựng, trên cơ sở “Đơn giácông tác Sửa chữa trong XDCB tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 04/2002/QĐ-UB ngày 15/01/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phần Khảo sát xây dựng, trên cơ sở “Đơn giá xâydựng công trình: phần Khảo sát xây dựng tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theoQuyết định số 41/2006/QĐ-UB ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phần Lắp đặt, trên cơ sở “Đơn giá xây dựng côngtrình: phần Lắp đặt tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UB ngày 06/07/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phần Xây dựng, trên cơ sở “Đơn giá xây dựng côngtrình: phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UB ngày 06/07/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vàoviệc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thôngtư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việclập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Sở Xây dựng cùng các Sở,ngành liên quan sẽ hướng dẫn việc áp dụng cụ thể tại địa phương).

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (Để báo cáo);
- UBND tỉnh LĐ (-nt-);
- Như trên (Để phối hợp và thực hiện);
- Lưu VT/SXD-KTKH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Dũng