BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/TCHQ-GSQL
V/v chuyển máy móc, thiết bị và nguyên liệu sang trụ sở mới của DNCX

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Tazmo Việt Nam
(Địa chỉ: Đường số 12, KCX Tân Thuận, quận 7, Tp Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 181/HQLA-NV ngày 28/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An nêu vướng mắcvề việc chuyển máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu sang trụ sở mới của doanhnghiệp chế xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc di chuyển hàng hóa củadoanh nghiệp chế xuất chỉ được thực hiện khi Ban Quản lý các KCN, KCX Tp Hồ ChíMinh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty và Ban Quản lý các khu kinh tếLong An cấp giấy chứng nhận đầu tư mới.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liênquan:

- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh:

+ Thực hiện thanh khoản dứt điểm đốivới nguyên, vật liệu đã đưa vào sản xuất theo từng loại hình phù hợp;

+ Có văn bản thông báo cho Cục Hảiquan Long An biết tình hình thanh khoản nguyên vật liệu theo từng loại hình (đãthanh khoản xong, thanh khoản một phần, chưa thanh khoản);

+ Niêm phong phương tiện chứa hàngkhi Công ty thực hiện việc di chuyển;

+ Lập biên bản bàn giao hàng hóa(biên bản có ký xác nhận 3 bên: Hải quan TP Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp - Hảiquan Long An).

- Doanh nghiệp:

+ Lập Danh mục thống kê toàn bộ sốlượng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu chi tiết theo từng tờ khai nhập khẩucó xác nhận của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận),báo cáo tình hình thanh khoản có xác nhận của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (Chicục Hải quan KCX Tân Thuận), đính kèm sao y toàn bộ hồ sơ liên quan gửi Chi cụcHải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An để theo dõi, quản lý.

+ Đảm bảo nguyên trạng hàng hóatrong quá trình vận chuyển cũng như vận chuyển đúng tuyến đường quy định (cóbiên bản xác nhận bàn giao hàng hóa vận chuyển giữa Chi cục Hải quan KCX TânThuận - Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quantỉnh Long An).

+ Bàn giao hồ sơ hải quan cho CụcHải quan Long An theo dõi, quản lý (nếu có).

- Cục Hải quan Long An:

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đốichiếu số lượng hàng hóa thực tế doanh nghiệp chuyển đến với danh mục do doanhnghiệp lập và biên bản bàn giao của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

+ Theo dõi tiếp nguyên phụ liệuchưa thanh khoản (nếu có).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để cácđơn vị hải quan và doanh nghiệp biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (GQ2, 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh