THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 1119/TTg-QHQT

V/v: quản lý Quỹ đầu tư ngành giống do Đan Mạch viện trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8059/BTC-QLN ngày 21 tháng 6 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục quản lý, sử dụng Quỹ đầu tư ngành giống cây trồng (SIIF) thuộc Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành nông nghiệp (ASPS) do Đan Mạch viện trợ theo cơ chế và điều kiện cho vay lại như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả vốn của Quỹ đầu tư trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng