B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11198/B TC-QLG
V/v tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn

Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng dầu được điều hành linh hoạttheo cơ chế thị trường, qua theo dõi cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và sẽtác động tích cực đến thị trường. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điềuchỉnh tăng biên độ tỷ giá sẽ có thể có nhng tác động nhất định tới hàng hóa xuất nhập khẩu. Do vậy, để tăng cường công tác quảnlý, bình ổn giá trên địa bàn, trong đó có cước vận tải bằng xe ô tô và các mặthàng thiết yếu khác, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan (Công Thương, Giáo dục, Y tế, Quản lý thị trường, Thuế, Công an,Hải quan...) tiếp tục tham mưu và trin khai tăng cường công tác quản lý, bình ngiá trên địa bàn với các nội dung cụ thểsau:

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế,làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thờitham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp bình ổn giá,kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luậtvề quản lý giá, thuế, phí đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, trước hết là đi vớicác mặt hàng như giá cước vận tải, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tui, giá thuc phòng và chữa bệnh cho người, xi măng, thép xây dựng, thứcăn chăn nuôi, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG),...; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạmtheo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tinđại chúng,

- Giám sát, rà soát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàngbình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; trong đó, đi với các mặt hàng chịu tác động trựctiếp của giá xăng, giá du, giá các yếu t đu vào khác, trong quá trình kiểmtra, rà soát mức giá kê khai cần chú trọng rà soát chặt chẽ mức giá và yếu tốhình thành giá của kỳ kê khai liền k trước và mặt bnggiá cả thị trường để hướng dẫn và yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanhthực hiện kê khai giá phù hợp. Kiên quyết dừng các trường hợp kê khai tăng giá không phùhợp với tác động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá cả thị trường. Riêng đối vớigiá cước vận tải bng xe ô tô, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu choỦy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầudoanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô kê khai giá cước phù hợp với tác động giảm củachi phí nhiên liệu đến giá cước vận tải so với thời điểm kê khai trước liền kềvà thực hiện rà soát theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn định giá thuộc thẩmquyền của địa phương; trường hợp phải điều chỉnh, phải có đánh giá tác động và cân nhắc mức độ, thời điểm điều chỉnh thích hp, tránh điều chỉnh cùng một thời điểm,hạn chế tác động đến mặt bằng giá cả thị trường năm 2015.

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện và kịp thời báocáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tình hình giá cả Thị trường nói chung, giá cước vận tải bằngxe ô tô trên địa bàn nói riêng theo định kỳ và trường hợp đột xuất theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công thương;
- Bộ GTVT;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn