BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/BTC-TCHQ
V/v: địa điểm làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: UBND tỉnh Ninh Thuận.

Phúc đáp công vănsố 5802/UBND-TH ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về đề nghị tiếp tụccho tàu biển trong và ngoài nước được ra, vào neo đậu tại Khu chuyển tải NinhChữ để làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nội dung dự thảoNghị định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, trongđó có quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan, do vậy Bộ Tài chính sẽ xem xétnội dung kiến nghị của UBND tỉnh NinhThuận khi Nghị định mới có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Ninh Thuận đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn