TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/CT-TTHT
V/v giảm thuế TNDN năm 2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn.
Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Quận 4, TP.HCM.
Mã số thuế: 0300669828

Trả lời văn thư số 100/CV .DLSG ngày19/12/2011 của Công ty về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2011, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 154/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày04/112011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp và cá nhân;

Trường hợp Công ty nếu thuộc doanh nghiệpnhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất,gia công, chế biến; nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiệnđiện tử (Công ty tự xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Chương IThông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011) và đáp ứng điều kiện áp dụng ưuđãi thuế theo quy định tại Điều 2 Chương I Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày11/11/2011 thì được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011.

Về trình tự và thủ tục giảm 30% số thuếTNDN phải nộp năm 2011, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP thông báo để Công ty biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. Ktra 4;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh