TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 89/HQHN-GSQLngày 08/01/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu trích yếu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hảiquan tỉnh, thành phố thì chiếc xe ô tô hiệu LEXUS RX350, số khungJTJBK1BA7D2455854 được vận chuyển về Việt Nam (cảng Đà Nẵng) theo vận đơn sốOXH201300016B ngày 24/12/2012 thì đến thời điểm hiện tại, không có việt kiềuthực hiện việc đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyểncủa việt kiều hồi hương, do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ hướngdẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2013, côngvăn số 7651/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2013 và hồ sơ liên quan để xem xét cấp giấyphép nhập khẩu chiếc xe ô tô nêu trên do công ty HN Automobile (địa chỉ: 4804Belleview Ave, Kansas, Hoa Kỳ) tặng cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HTC (địachỉ: Phòng 804, tầng 8 Nhà A Tháp đôi 17 tầng, thị trấn Cầu Diễm, Hà Nội).

2. Sau khi cấp giấy phép nhập khẩu,Cục Hải quan TP Hà Nội có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe choCục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế thực hiệnviệc theo dõi, tính thuế theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha