ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 112/STC-NS
V/v Hướng dẫn cách tính nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Sở ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố,
- Ủy ban nhân dân 24 quận (huyện).

Căncứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 vàcông văn số 12585/STC-CT-KBNN ngày 18/12/2008 của Liên Sở Tài chính – Cục Thuế- Kho bạc Nhà nước thành phố về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2009,Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung để thực hiện tiết kiệm 10% chi thườngxuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2009.

1. Các Sở ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thànhphố, Ủy ban nhân dân quận (huyện) khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho cácđơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới phải xác định và giao khoản tiết kiệmvề chi thường xuyên tính trên số dự toán chi thường xuyên năm 2009 tăng thêm sovới dự toán năm 2008, nguyên tắc tính như sau:

Tiếtkiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 = [(Dự toán 2009 – các khoản không tính tiếtkiệm) – (Dự toán 2008 – các khoản không tính tiết kiệm)] x 10%.

Ghichú: Các khoản không tính tiết kiệm là các khoản chi tiền lương, có tính chất lươngtheo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng, các khoản chi cho con người theochế độ quy định (như công tác phí, trợ cấp thôi việc, …), kinh phí chi diện chínhsách có công đã được cấp có thẩm quyền duyệt đối tượng và mức chi, kinh phí cácdự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương, …

Vídụ: Tính tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 để thực hiện cải cách tiềnlương của đơn vị A

*Năm 2008:

-Dự toán trong khoán: 9.582 triệu đồng,

-Dự toán ngoài khoán: 185 triệu đồng,

Nhưvậy, dự toán chi thường xuyên trong và ngoài khoán năm 2008: 9.582 + 185 = 9.767triệu đồng.

-Các khoản chi cho con người: 5.085 triệu đồng (bao gồm trợ cấp thôi việc, trợcấp tết: 185 triệu đồng).

*Năm 2009:

-Dự toán trong khoán: 10.797 triệu đồng,

-Dự toán ngoài khoán: 1.700 triệu đồng,

Nhưvậy, dự toán chi thường xuyên trong và ngoài khoán năm 2009: 12.497 triệu đồng.

-Các khoản chi cho con người: 5.085 triệu đồng (trường hợp này đơn vị biên chếkhông tăng, bằng với biên chế năm 2008)

*Vậy, số tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 là:

[(12.497– 5.085) – (9.767 – 5.085)] x 10% = 273 triệu đồng

2.Các Sở ngành Thành phố và Ủy ban nhândân quận – huyện khi phân bổ và giao dự toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộclưu ý:

-Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ngành Thành phố: phải giao cụ thể nguồn tiếtkiệm 10% tăng thêm (nếu có) theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương.

-Đối với khối quận huyện:

+Ủy ban nhân dân các Quận huyện giao cụ thể nguồn tiết kiệm 10% tăng thêm (nếucó) theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán năm 2009 củacác đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện cơ chế tài chính theo quyđịnh tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CPngày 05/9/2005 của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tựchịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo nghịđịnh số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

+Ủy ban nhân dân các Quận huyện quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm chi tăngthêm của các đơn vị trực thuộc còn lại để điều hòa chung khi thực hiện chế độcải cách tiền lương trong năm 2009.

3.Các Sở ngành và ngân sách quận –huyện phải sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên của năm 2009 theo cách tínhnêu trên và số còn dư từ các nguồn theo quy định (nếu có) sau khi đảm bảo nhucầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo các Nghị định của Chính phủ số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, 166/2007/NĐ-CP ngày16/11/2007 và 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007; điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đốivới cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 củaChính phủ trong năm 2009 để bố trí nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lươngtheo lộ trình của Chính phủ, không được sử dụng để chi các nội dung khác.

Trênđây là một số hướng dẫn tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 để thực hiệncải cách tiền lương, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đềnghị các đơn vị liên hệ với Sở Tài chính để cùng trao đổi, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QH, HCSN, NS;

GIÁM ĐỐC
Đào Thị Hương Lan