BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/TCHQ-KTTT
V/v xử lý xe ôtô tải mui kín

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành Phố

Trả lời công văn số 2997/HQHP-KSHQ ngày 25/12/2002 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý xe ôtô mui kín nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xử lý đối với xe ôtô mui kín nhập khẩu có phạm vi trên toàn quốc, phải được nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận, thực hiện thống nhất và đồng bộ giữa các ngành, các địa phương. Ngày 27/9/2002 Văn Phòng Chính Phủ đã có công văn số 5372/VPCP-KTTH về việc xử lý xe ôtô mui kín nhập khẩu. Chính phủ đã giao cho Bộ tài chính xem xét đề ra các mức thu cụ thể đối với từng loại đối tượng. Sau khi có ý kiến thống nhất của các ngành và có văn bản chính thức của Bộ tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo và hướng dẫn về vấn đề nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn