TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/TXNK-CST
V/v trả lời vướng mắc.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV MAGIC VINA.
(Lô U-1A, đường Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2015-11/09 ngày 31/12/2015 của Công ty TNHH MTV MAGIC VINA đề nghị được hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại chương II, mục 4 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Mã loại hình thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xut khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu và có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế xut khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó.

Đề nghị Công ty TNHH MTV MAGIC VINA đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH MTV MAGIC VINA được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng