UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/VHTT
V/v Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép dịch vụ văn hóa

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UB ngày19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp cho UBND các huyện, thịxã, thành phố quản lý và cấp, đổi giấy phép hoạt động văn hóa và kinh doanhdịch vụ văn hóa công cộng, Sở Văn hóa Thông tin hướng dẫn việc cấp giấy phépnhư sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

Từ ngày 04 tháng 02 năm 2007, Giámđốc Sở Văn hóa Thông tin bàn giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm quản lý và cấp, đổi giấy phép hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóacho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn gồm các loại giấy phép sau:

1. Giấy phép kinh doanh karaoke, vũtrường (sau khi có quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt)

2. Giấy phép kinh doanh băng đĩahình

3. Giấy phép biểu diễn nghệ thuật(các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật được cơ quan có thẩm quyền cho phép vàcó trụ sở đăng ký tại Quảng Ninh)

4. Các Lễ hội dân gian được tổ chứcthường xuyên (lễ hội văn hóa du lịch, lễ hội đã được tổ chức từ 02 lần trở lên)UBND cấp huyện xem xét về quy mô, hình thức tổ chức, không phải xin phép.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP

1. Giấy phép kinh doanh karaoke

Các tổ chức, cá nhân kinh doanhkaraoke phải có đơn xin cấp giấy phép kinh doanh và phải có đủ điều kiện quyđịnh tại Điều 38 và các khoản 1 và 2 Điều 40 Quy chế hoạt động văn hóa và kinhdoanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CPng ày 18/01/2006 của Chính phủ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc(theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh vềviệc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơquan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trảlời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

2. Giấy phép kinh doanh vũ trường

Chủ khách sạn, Nhà văn hóa, Trungtâm văn hóa kinh doanh vũ trường phải có đơn xin cấp giấy phép và phải có đủđiều kiện quy định tại Điều 32 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụvăn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006của Chính phủ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc(theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh vềviệc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơquan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trảlời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

3. Giấy phép kinh doanh băng đĩahình

Tổ chức, cá nhân mở cửa hàng hoặcđại lý bán và cho thuê băng đĩa hình phải có đơn xin cấp giấy phép kinh doanhvà phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động văn hóavà kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc(theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh vềviệc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơquan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trảlời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

4. Giấy phép biểu diễn nghệ thuật

Các Công ty tổ chức biểu diễn nghêthuật có trụ sở đóng tại Quảng Ninh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh và Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh cấp Giấy phépcông diễn muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật có đơn xin cấp giấy phép tổ chứcbiểu diễn nghệ thuật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc(theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh vềviệc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơquan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lờibằng văn bản, nêu rõ lý do.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và cấpgiấy phép do UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định và thông báo trên cácphương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân xin cấp phép biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo)
- Phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố (biết)
- Lưu: VP, QL.

GIÁM ĐỐC
Lê Toán