VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 112/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bảnsố 7713/BYT-BH ngày 10 tháng 11 năm 2008) về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệBảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Không ban hành Nghị định sửađổi, bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủvề việc Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội banhành, trình Chính phủ xem xét, ban hành trước tháng 6 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTgCP, các PTTg;
- UB về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản