TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1120/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:CụcHải quan TP Hải Phòng.

Ngày 08/8/2014, Công ty TNHH Thươngmại Đức Phong có công văn số 1408/DPC /CV/08 kiến nghị về hướng dẫn của cán bộHải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KVII đối với thông tin tại ô số 9trên C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA và hướng dẫn tạimặt sau C/O thì tại ô số 9 trên C/O phải thể hiện thông tin về trọng lượng cảbì hoặc trọng lượng khác và trị giá FOB. Trên cơ sở sự thống nhất của các nướcAsean về ghi trị giá FOB trên C/O, Tổng cục Hải quan có công văn số 139/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện quy định mới về C/O mẫu D liên quan đến việc C/O mẫu D cấp theo hình thứccũ (trên ô số 9 thể hiện trị giá FOB) và C/O mẫu D cấp theo hình thức mới (trênô số 9 thể hiện trị giá FOB khi hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ là RVC (40%)trở lên). Theo đó, thông tin về trọng lượng không thuộc sự điều chỉnh của vănbản hướng dẫn nêu trên và vẫn phải được thể hiện tại ô số 9 trên C/O mẫu D.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH thương mại Đức Phong (để biết)
(Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn