BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1120/TCHQ-KTTT
V/v:xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ quốc phòng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 268/KHĐT-TM ngày 12/02/2009 của Cục Kế hoạchvà Đầu tư – Bộ Quốc phòng về việc thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phụcvụ nhiệm vụ quốc phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 18, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC này 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng vàhướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Trườnghợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cho quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng phêduyệt và có văn bản xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụquốc phòng, thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, kể cả các vănbản được Bộ Quốc phòng ký xác nhận trước ngày Thông tư số 129/2008/TT-BTC cóhiệu lực.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thựchiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Kế hoạch và Đầu tư – BQP (thay trả lời văn bản);
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn