BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 1120/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 901/CT - HTr ngày 16/1/2012 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn, giảm thuế TNDN của Công ty CP Trung tâm văn hóa thể thao giải trí Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:
“5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;
b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước;”.
- Tại Điểm 2.7 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế TNDN quy định:
“2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Trung tâm văn hóa thể thao giải trí Hà Nội (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH (100% vốn nước ngoài) thành Công ty Cổ phần (100% vốn trong nước)) thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện như các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đồng thời Công ty cũng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Khoản 8 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 011031000002 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 8/7/2009.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?