BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: Thời gian quyết toán việc cược vỏ chai két.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thương mại Habeco
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35/CV-HABECO .CO.,LTD ngày 10/03/2011 của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Habeco về việc thời gian quyết toán việc cược vỏ chai két. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 3 Điều 4 Chương II Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định: “Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất và khách hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai mà số tiền đặt cược tương ứng với giá trị số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt”.
Khoản 3 Điều 5 Chương II Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định: “Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất và khách hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai thì số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB”.
Căn cứ các quy định trên, định kỳ hàng quý Công ty TNHH một thành viên Thương mại Habeco và các khách hàng phải thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai, trừ các trường hợp Công ty trả cược để thanh toán tiền đặt cọc cho khách hàng.
Tổng cục Thuế thông báo đến Công ty TNHH một thành viên Thương mại Habeco để biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS; PC (2b);
- Cục Thuế Tp.Hà Nội;
- Lưu: VT, DNL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam