THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/TTg-KTN
V/v miễn tiền sử dụng đất cho Dự án Làng May Mắn

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2601/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 6 năm 2012), ýkiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 9635/BTC-QLCS ngày 18 tháng 7 năm2012), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2539/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 7năm 2012) về việc miễn tiền sử dụng đất cho Dự án Làng May Mắn tại phường BìnhHưng Hòa A, quận Bình Tân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh thực hiện miễn tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho Hộibảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và miễn tiền sử dụng đất khi đượcchuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở Dự án Làng May Mắn tạiphường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích tạochỗ ăn ở, sinh hoạt cho trẻ em đường phố, người khuyết tật mà không nhằm mụcđích kinh doanh thu lợi nhuận

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội bảotrợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp được Nhà nước miễntiền sử dụng đất khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên ápdụng theo quy định tại Điều 109 Luật Đất đai năm 2003./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TNMT, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải