BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1121/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu tài sản theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 126/HQHN-NV ngày 27/01/2010 của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội về việc ông Nguyễn Đức Nhuận đề nghị được giải quyết thủtục cấp giấy phép nhập khẩu tải sản là 01 xe ô tô Acura Mdx, 07 chỗ ngồi, sảnxuất tại Mỹ năm 2009 theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 118/2009/TT-BTCngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính, thì: Việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theochế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tấtthủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam của ông Nguyễn Đức Nhuận không đủ điềukiện được cấp giấy phép nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô nêu trên theo chế độ tài sảndi chuyển của Việt kiều hồi hương, cụ thể là giấy đăng ký xe ô tô đang lưu hànhphải được đăng ký quyền sở hữu của riêng cá nhân ông Nguyễn Đức Nhuận.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nộiđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường