Công văn

CÔNG VĂN

TỔNG CỤCTHUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1121 TCT/NV7
NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2002 TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà nội.

Trả lời công văn số2058 CT/NV ngày 25/02/2002 của Cục thuế thành phố Hà nội về việc xin ý kiến chỉđạo thu thuế nhà đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1c, Mục II, Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 củaBộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất quy định:

"Trường hợp trong một đô thị có những thôn, xóm mà điều kiệnsinh hoạt như vùng nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp thì áp dụng thu thuếđất như vùng ven đô thị theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục này".

Theo quy định trên, trường hợp trước đây thành phố Hà nội cómột số xã đã được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển thành phường (đất đôthị), nhưng trong những năm đầu chuyển đổi ở những phường này chưa được đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng, vì vậy thuế nhà đất đối với diện tích đất ở tại cácphường mới thành lập này được áp dụng thu theo vùng ven đô thị. Hiện nay ở cácphường này đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh hoạt và kinhdoanh sản xuất đã thay đổi, không còn như vùng nông thôn chuyên sản xuất nôngnghiệp thì diện tích đất ở tại các phường này phải được thực hiện tính, thuthuế nhà đất theo đất đô thị quy định tại Điểm 1, Mục II, Thông tư số 83 TC/TCTnêu trên.

Đề nghị Cục thuế báo cáo UBND thành phố cho điều chỉnh mứctính thuế nhà đất đối với những phường mới thành lập, đủ điều kiện tính, thuthuế nhà đất theo đất đô thị để tổ chức thực hiện thu.