B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11211/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế NK lô hàng quá hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1447/HQHCM-TXNK ngày 01/6/2015của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (gửi kèm hồ sơ) về việc hoàn thuế nhập khẩu lôhàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng quá hạn 365 ngày kể từngày xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩutrở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuếnhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế,không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tàichính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểmtra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu, lô hàng nhập khẩu trở lại; sổ sách, chứng từkế toán và các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóaphải nhập khẩu trở lại Việt Nam theo các tờ khai nhập khẩu số 100145176350/A31 ngày 25/09/2014; 100145141500/A31 ngày 25/09/2014; 100231882440/A31 ngày09/12/2014;
100240567450/A31 ngày 17/12/2014 là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây nhưng khôngđảm bảo chất lượng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam; Công ty đã nộp thuế nhậpkhẩu đối với các lô hàng trên thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quyđịnh tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hồ sơ hoàn thuế thựchiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhđược biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái