TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11214/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát
Địa chỉ: 1152-1154 Đường 3/2, P. 12, Q.11, TP. HCM
MST: 030204634

Trả lời văn bản số 01/12/TP-14 củaCông ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.3 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phầnvượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý địnhmức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụngvào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sảnxuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vậtliệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiệntheo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Trường hợp Công ty kinh doanh gạchmen, ốp lát... là các mặt hàng dễ bị bể vỡ thì Công ty tự xây dựng, quản lý địnhmức tiêu hao hàng hóa sử dụng trong kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầunăm hoặc đầu kỳ kinh doanh sản phẩm và lưu tại Công ty. Trường hợp mặt hàng gạchmen, ốp lát đã được Nhà nước ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo địnhmức của Nhà nước đã ban hành phần trị giá háng hóa (gạch men, ốp lát...) hao hụtvượt mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Ktra 4;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
308111-4039/14 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga