BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1121TCT/NV2
V/v thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Ninh

Trả lời công văn số 331/CV ngày 25/12/2002 của công ty XNK Bắc Ninh về Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: “Thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc đồng Việt Nam từ tài khoản không cư trú mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. Chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng được phép về việc đã nhận được khoản thanh toán từ tài khoản của người không cư trú mở tại ngân hàng được phép trong nước”, nếu Công ty XNK Bắc Ninh xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc và các nước Đông Âu thực hiện phương thức thanh toán qua ngân hàng quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-Bộ Tài chính ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng xuất khẩu không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào mà phải tính vào chi phí./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến