BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1121TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính quốc tếViệt Nam (VILC)

Trả lời công văn số 15/CV /05 ngày 28/03/2005 của Công ty Chothuê tài chính quốc tế Việt Nam (VILC) về lệ phí trước bạ tài sản cho thuê tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo điểm 4 (4a), Mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghi định số 176/1999/NĐ-CP ngày21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tổ chức, cá nhân có tài sảnphải kê khai nộp lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế địa phương nơi đăng ký sởhữu, sử dụng tài sản. Do vậy, Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam đăngký sở hữu, sử dụng tài sản tại địa phương nào thì nộp lệ phí trước bạ theo quyđịnh tương ứng. Trường hợp Công ty đăng ký xe ô tô dưới 7 chỗ ngồi tại khu vựcđô thị thì phải nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 5%; đăng ký tại khu vực khácthì phải nộp lệ phí trước bạ là 2%.

2. Tại điểm 1 Thông tư số 53/2002/TT-BTC ngày 25/6/2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của BộTài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chínhquy định: “… Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày02/5/2001 của Chính phủ, tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chínhđược chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuêkhông phải nộp lệ phí trước bạ…”.

Căn cứ quy định trên, tài sản cho thuê của các công ty chothuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuêthì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ; kể cả trường hợp hợp đồng cho thuêtài chính được chuyển nhượng cho bên thuê thứ hai (do bên thứ nhất không có nhucầu hoặc khả năng tiếp tục thuê) được bên cho thuê chấp thuận thì bên thuê thứhai cũng không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp bên thuê không mua lại tàisản thuê (sau khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính) và bêncho thuê chuyển giao tài sản đó cho tổ chức cá nhân khác thì tổ chức, cá nhânđó phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cho thuê tài chính quốctế Việt Nam (VILC) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP (HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương