CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1122/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) của ADB

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 3158/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4721 BKH/KTĐN, ngày 05 tháng 8 năm 2003), tham gia hỗ trợ kỹ thuật vùng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam tham gia vào Dự án hỗ trợ kỹ thuật (vùng RETA) quy mô nhỏ nghiên cứu Dự án “Hành lang ven biển phía Nam Thái Lan - Campuchia - Việt Nam” do ADB tài trợ không hoàn lại trị giá 180.000 USD.

2. Đồng ý Bộ Giao thông Vận tải là Cơ quan đại diện cho Chính phủ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng nói trên.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA; tự thu xếp phần vốn đối ứng trị giá 10.000 USD trong ngân sách hàng năm đã được phê duyệt cho Bộ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho ADB việc Chính phủ Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng nói trên.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng