TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1122/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK đối với xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Đại sứ quán Pháp

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam xin kính chào Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và xin trân trọng thông báo với Quý Đại sứ về việc thuế nhập khẩu xe ô tô chuyển mục đích sử dụng của Bà Tamou Boudoúe Bourgeois, Tùy viên Đại sứ quán Pháp khi kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam như sau:

Căn cứ Mục I, II, III Phần G, Mục VIII, phụ lục I Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thì các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế, nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; Trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn thuế hoặc xét miễn thuế.

Căn cứ để tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế (Riêng về thuế suất, nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng mới thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa mới; Nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa đã qua sử dụng thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa đã qua sử dụng);

Thời hạn kê khai tiền thuế là 10 (mười) ngày, kể từ ngày thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế trước đây nay phải nộp thuế đối với trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nơi làm thủ tục kê khai nộp thuế nhập khẩu xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng được thực hiện tại Cục Hải quan địa phương.

Tổng cục Hải quan Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam xin thông báo để Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam biết và nhân dịp này gửi đến Quý Đại sứ lời chào trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An