BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
V/v: ấn định thuế đối với cơ sở KD xe ôtô, xe hai bánh gắn máy.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 339/CT-THDT ngày 25/02/2011 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về giải đáp vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 71/2010/TT-BTC . Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/05/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với CSKD xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định trường hợp không áp dụng như sau:
"Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết (giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm). Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp."
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì cơ sở kinh doanh đó không thuộc đối tượng bị ấn định giá bán và ấn định số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, giá tính thuế được xác định như sau:
- Nếu giá ghi trên hóa đơn đúng bằng giá niêm yết thì giá tính thuế được xác định là giá ghi trên hóa đơn (giá niêm yết).
- Nếu giá ghi trên hóa đơn thấp hơn giá niêm yết 5% và giá ghi trên hóa đơn, giá niêm yết đều phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường thì giá tính thuế được xác định là giá ghi trên hóa đơn phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn nêu trên và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?