TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1122/TCT-DNK
V/v: Truy thu thuế đối với hộ kinh doanh khoán ổn định

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Chi cục thuế Tp. Buôn Ma Thuột

Trả lời công văn số 88/CV-CCT ngày 8/3/2006 của Chi cục thuế về việc truy thu thuế đối với hộ kinh doanh khoán ổn định; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 17 Chương III Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định từng kỳ, nếu có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, quy mô, doanh số kinh doanh phải khai báo với cơ quan Thuế để xem xét, điều chỉnh mức thuế đã ấn định. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực, cơ quan Thuế có quyền ấn định mức thuế phải nộp cho phù hợp với thực tế kinh doanh”.

Tại Điều 32 Chương IV Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:

Không kê khai hoặc kê khai không đúng các căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã ghi trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương được để ấn định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đối với hộ kinh doanh mặt hàng bia nộp thuế khoán ổn định; trong kỳ khoán thuế ổn định, hộ kinh doanh có thay đổi về doanh số kinh doanh nhưng không phải báo với cơ quan thuế để xem xét điều chỉnh mức thuế cho phù hợp với thực tế kinh doanh, nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện và kết luận hộ kinh doanh có sự thay đổi doanh thu kinh doanh thực tế cao hơn doanh thu khoán ổn định thì cơ quan thuế có quyền truy thu phần thuế GTGT, thuế TNDN tính trên chênh lệch giữa doanh thu kinh doanh thực tế so với doanh thu khoán đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế của hộ kinh doanh theo kết quả thực tế kinh doanh; đồng thời cơ quan thuế phải điều chỉnh lại mức thuế khoán đã ổn định theo doanh số kinh doanh thực tế đối với hộ kinh doanh ngay trong các tháng tiếp sau tháng kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh có thay đổi về doanh số kinh doanh nhưng không khai báo với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đăk Lăk;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu