ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1122/UBND-KT
V/v áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủyban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 6868/STC-QLCS ngày 29/12/2012 củaLiên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Hà Nội và Côngvăn số 24/HĐND-KTNS ngày 17/01/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phốvề việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất quý 1 năm 2013 theo quy định tạiQuyết định 15/2012/QĐ-UB ngày 04/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Vềviệc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1.Chấp thuận theo đề nghị của Liên ngành thành phố tại Tờ trình số 6868/STC-QLCS ngày 29/12/2012 về hệ số điều chỉnh giá đất quý I năm 2013 làm cơ sở xác địnhđơn giá thuê đất đối với các trường hợp áp dụng hệ số quy định tại Quyết địnhsố 15/2012/QĐ-UB ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố như sau:

-Đối với 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình): Hệ sốđiều chỉnh K = 1,65

-Đối với các quận còn lại và huyện Từ Liêm: Hệ số điều chỉnh K = 1,25

-Đối với các xã giáp ranh, thị trấn; các phường của thị xã Sơn Tây: Hệ số điềuchỉnh K = 1,10

-Đối với các xã còn lại của các huyện, thị xã: Hệ số điều chỉnh K = 1.

2.Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nộiliên tục theo dõi những biến động điều chỉnh về giá đất trên thị trường để kịpthời báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định hệ số điều chỉnh giá đất làm căncứ xác định đơn giá thuê đất của các trường hợp thuê đất trên địa bàn thành phốHà Nội thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c);
- PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Hồng Khanh;
- PVPGiao, TH, KTc;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng