TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11226/CT-TTHT
V/v: Đăng ký thông tin tài khoản

TP. Hồ Chí Minh, ngày19 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bị điện Sài Gòn Địa chỉ: Số 199 Đường 16,P.Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Mã số thuế: 0301413755

Trả lời văn thư ngày 16/10/2015 của Công ty về đăng ký thông tin tài khoản;Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

+ Tại Khoản 1, Điều 2 quy định Người nộp thuế bao gồm:

“a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

d) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:

d.1) Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;

…”

+ Tại Điều 9 quy định thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế:

“Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định số 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thìphải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng kýthuế).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân cung cấp dịch vụ cho Công ty nếu cá nhân có đăng ký kinh doanh hoặc không có đăngký kinh doanh nhưng có hoạt động kinh doanh có đăng ký thuế là người nộp thuế thì phải có trách nhiệm thông báo tài khoản mở tại Ngân hàng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định nêu trên. Trường hợp cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không có hoạt động kinh doanh, không phải là người nộp thuế thì không phải thông báo tài khoản mở tại Ngân hàng cho cơ quan thuế.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P.KT4;
- P.PC;
- CCT.Gò Vấp
- Lưu: HC, TTHT.
2709-6935971/2015 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga