TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11228/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công Ty CP Giáo Dục An Đông
Địa chỉ: 780 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận
MST: 0309984013

Trả lời văn bản số 76/CV-2014 ngày 21/11/2014 của Côngty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sảncố định quy định:

1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tàisản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán cácchi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không đượctính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chiphí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữatheo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớnhơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý sốchênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã tríchthì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

…”.

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí sửa chữa cảitạo tòa nhà làm việc mà không được tính tăng nguyên giá tài sản cố định theoquy định thì được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí trong kỳnhưng tối đa không quá 03 năm. Việc Côngty đề nghị thực hiện phân bổdần vào chi phí kinh doanh lên từ 5 năm đến 10 năm là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;- P.KT4;- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
3923 - 304513/14 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga